پایه دهم کاردانش

آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

متن نامه

پیوست ۱

پیوست ۲

جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی شاخه کاردانش

بخشنامه  شماره ۱۳۶۱۳۰ مورخ ۹۵/۸/۲ و  جداول مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلیی شاخه کاردانش

مهارت های پیشنهادی پایه دهم

فایل پیشنهادی مهارت های قابل ارایه در پایه دهم شاخه کاردانش

استانداردهای قابل ارایه در پایه دهم

استاندارد مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۴۲/۲۴/۱/۰/۳-۳ (۹ ساعت در هفته برای رشته هایی نظیر حسابداری مالی)

استاندارد مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۸۳-۱۱/۳ ف ه (۶ ساعت در هفته برای رشته هایی نظیر عکاسی و مدیریت امور خانواده)

استاندارد رایانه کار مقدماتی با کد رشته ۹۱-۱۵/۱/۱ -ف ه (۱۳ ساعت در هفته برای تمامی رشته های کامپیوتر در پایه دهم)

استاندارد طراح امور گرافیکی با رایانه با کد رشته ۸۷ – ۱۵/۲ – ف ه (۷ ساعت در هفته برای تمامی رشته های کامپیوتر در پایه دهم)

 

بارم بندی مهارت ها

بارم بندی مهارت کاربر رایانه با کد ۸۳-۱۱/۳ ف ه

بارم بندی مهارت کاربر رایانه با کد رشته ۴۲/۲۴/۱/۰/۳-۳

بارم بندی تمام مهارت های کامپیوتر شاخه کاردانش