نامه های ارسالی

نامه های ارسالی سال تحصیلی۹۶-۹۵

ردیف شماره تاریخ موضوع پیوست
۶ ۴۹۰۰/۷۹۳۲۸/۴۳۷  ۱۶/ ۰۸/ ۹۵  مسابقه طراحی بروشور
۵  ۴۹۰۰/۷۸۸۰۱/۴۳۷  ۱۰/ ۰۸/ ۹۵  فراخوان گاهنامه الکترونیکی
۴ ۴۹۰۰/۷۸۴۰۶/۴۳۷  ۰۸/ ۰۸/ ۹۵  جمع آوری محتوای الکترونیکی و روش های نوین آموزش
۳  ۴۹۰۰/۷۸۴۰۵/۴۳۷  ۰۸/ ۰۸/ ۹۵  شناسایی همکاران خلاق و فعال
۲ ۴۹۰۰/۷۷۴۸۶/۴۳۷/  ۰۱/ ۰۸/ ۹۵  کارگاه آموزشی مجازی
۱ ۴۹۰۰/۷۶۵۴۵/۴۳۷  ۱۹/ ۰۷/ ۹۵ زمانبندی کارگاه های آموزشی جدول زمانبندی

Pages: 1 2 3