پایه دهم فنی و حرفه ای

راهنمای برنامه درسی

جدول درس

با توجه به اینکه محتوای کتاب و بسته کارگاهی دوم در مهر ماه ۱۳۹۵ آماده نگردیده است، لازم است در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ محتوای کارگاه اول در نیمسال اول و به مدت ۱۶ ساعت در هفته اجرا گردد و به اتمام برسد و در نیمسال دوم نیز محتوای کارگاه دوم به میزان ۱۶ ساعت در هفته تدریس شود.

در جداول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی رشته های شاخه فنی و حرفه ای، ردیف ۹ مربوط به خوشه دروس شایستگی های فنی و کارگاهی است که شامل دوبسته کارگاهی هشت ساعته می باشد. ردیف اول این خوشه در جدول مواد درسی هر رشته به عنوان بسته کارگاه شماره یک در آن پایه مطرح است.

کتاب های درسی تخصصی

راهنمای هنرآموز

رسانه های دیجیتال

کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

کتاب دانش فنی پایه

نرم افزار های مورد نیاز

  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Office 2016
  • Adobe Illustrator CC
  • Autodesk Autocad 2015
  • CPU-Z
  • SnagIt 13
  • Proshow Gold 6
  • Swish Max 4.0
  • Captivate 9
  • Visual Studio Express 2012