فنی و حرفه ای

استانداردها و راهنمای دروس

جدول درس

ابزار نمره دهی کارگاه های پایه های دهم و یازدهم مبتنی بر شایستگی (Excel)

 

کتاب های درسی تخصصی

پایه دهم

پایه یازدهم

   

راهنمای هنرآموز

کانال های محتوای درسی (کتاب، فیلم های آموزشی و رسانه های دیجیتال)

پایه دهم

پایه یازدهم

نرم افزار های مورد نیاز

پایه دهم:

CPU-Z Captivate 9 Autodesk Autocad 2015 Microsoft Windows 10
SnagIt 13 Swish Max 4.0 Proshow Gold 6 Microsoft Office 2016
Visual Studio Express 2012 Adobe Illustrator CC

پایه یازدهم

mysql 5.7.14 DREAMWEAVER cc 2014 Microsoft Office 2016
apache2.4.23 wampserver 3.0.6 Visual Studio Express 2012